ID Name Structure References (top 5) Molecular Target(s)
1ID:6093
TANGSHENOSIDE I

Freqency:
in 1 ingredients:

 • 214
 • in 62 recipes:

 • 20
 • 21
 • 22
 • 27
 • 30
 • 32
 • 49
 • 63
 • 73
 • 87
 • 101
 • 131
 • 155
 • 156
 • 158
 • 170
 • 188
 • 189
 • 227
 • 232
 • 238
 • 241
 • 244
 • 247
 • 252
 • 259
 • 263
 • 272
 • 278
 • 280
 • 288
 • 291
 • 293
 • 294
 • 301
 • 311
 • 323
 • 324
 • 327
 • 346
 • 359
 • 361
 • 363
 • 367
 • 381
 • 403
 • 410
 • 441
 • 443
 • 444
 • 446
 • 448
 • 449
 • 459
 • 485
 • 488
 • 490
 • 507
 • 515
 • 516
 • 519
 • 527

 • Properties
  C29H42O18    678.63

  1:  Zhu E, Wang Z, Xu G, Leung H, Yeung H.
  HPLC/MS fingerprint analysis of tangshenosides.
  Zhong Yao Cai.    impact factor:   0
  2001;  24(7): 488-90

  2:  Han G, Wang C, Su X, He X, Wang Y, Kenji M, Osamu T.
  [Determination of tangshenoside I in Codonopsis pilosula Nannf. by TLC-UV spectrophotometric method]
  Zhongguo Zhong Yao Za Zhi.    impact factor:   0
  1990;  15(9): 553-5, 577

  3:  Han G, He X, Yang J, Yuda M, Kasai R, Otani K, Tanaka O.
  [Chemical constituents of Codonopsis pilosula Nannf.]
  Zhongguo Zhong Yao Za Zhi.    impact factor:   0
  1990;  15(2): 105-6, 127

   
  Time used: 78 milliseconds.

  Webpage designed by Dr. Xueliang Fang, last updated on 3/10/2005