Ingredient ID 119 
Chinese Pronunciation BINGPIAN 
English Name Synthetic Borneol  
Latin Name Borneolum Syntheticum  
Aliases HeChengLongLao  
Cancers Cervical
Skin
Lymphoma
Larynx  
Identified Compounds
7

order by name

1. D-borneol

   C10H18O   154.25
  ID:683

2. Caryophyllene

   C15H24   204.35
  ID:900

3. Dryobalanone

   C30H50O3   458.72
  ID:2013

4. Beta-elemene

   C15H24   204.35
  ID:2056

5. Erythrodiol

   C30H50O2   442.72
  ID:2211

6. Humulene

   C15H24   204.35
  ID:3090

7. Dipterocarpol

   C30H50O2   442.72
  ID:7860

 
Recipes that contain
BINGPIAN
 1. 4      ShengLiDan
 2. 13      KaiDaoSan
 3. 37      ChangAiShuan
 4. 81      ShanWuSan
 5. 83      GongJingAiDing
 6. 98      AiLiuGao
 7. 100      QiXiaoWan
 8. 138      LaoShaSan
 9. 166      LuGanShiHu
 10. 206      KangAiTang
 11. 208      ShengLiDan
 12. 218      KanDaoSan
 13. 228      ShiGuanAiFang
 14. 335      GongJingWan(Fen)
 15. 335      GongJingWan(Fen)
 16. 339      HeiBeiGao
 17. 339      HeiBeiGao
 18. 341      Qi(San)PinDing
 19. 341      Qi(San)PinDing
 20. 342      AiDiWan
 21. 343      ShanWuSan
 22. 344      ZhengAiPian
 23. 344      ZhengAiPian
 24. 345      GongJingAiDing(San)
 25. 345      GongJingAiDing(San)
 26. 349      XinZaoSan
 27. 352      YuHuangWan
 28. 353      ZhiAiSan
 29. 354      615San
 30. 364      HuangBaiSan
 31. 378      AiLiuGao
 32. 378      AiLiuGao
 33. 378      AiLiuGao
 34. 380      QiXiaoWan
 35. 387      ZiJinLiuXingSan
 36. 415      GaiLiangNaoShaSan
 37. 416      5901~2Fang
 38. 420      HuaAiSan
 39. 425      BaiJiangDan
 40. 465      FuFangLuGanShiHu
 41. 469      TuoDuWan
 42. 478      XiaoZhongYiAiSan
 43. 492      KaiGuanSan
 44. 519      GanAiFangVI
 

Available references (order by impact factor):

1:  Croteau R, Felton NM, Wheeler CJ.
Stereochemistry at C-1 of geranyl pyrophosphate and neryl pyrophosphate in the cyclization to (+)- and (-)-bornyl pyrophosphate.
J Biol Chem.    impact factor:   7.666
1985;  260(10): 5956-62

2:  Klar U, Graf H, Schenk O, Rohr B, Schulz H.
New synthetic inhibitors of microtubule depolymerization.
Bioorg Med Chem Lett.    impact factor:   1.759
1998;  8(11): 1397-402

3:  Chen TF, Lin SG, Chen LX, Jiang GF, Liang ZY, Yang M, Qian YZ, Xie YA.
[Enhancement of absorption of tetramethylpyrazine by synthetic borneol]
Zhongguo Yao Li Xue Bao.    impact factor:   0
1990;  11(1): 42-4

4:  Zhao DK, Xu HQ, Liu JS.
[Main pharmacological roles and clinical curative effect of sanbi rebao]
Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi.    impact factor:   0
1990;  10(9): 545-6, 518

5:  Wu CY, Yang SH, Wu SC.
[Preparative separation of borneol and isoborneol in bingpian by dry-column chromatography]
Hua Xi Yi Ke Da Xue Xue Bao.    impact factor:   0
1989;  20(3): 327-30

 

Responsed in 1234 milliseconds.

Webpage designed by Dr. Xueliang Fang, last updated on 3/10/2005