Ingredient ID 166 
Chinese Pronunciation JINYINHUA 
English Name Honeysuckle Flower  
Latin Name Flos Lonicerae  
Aliases ErBaoHua
ErHua
ShuangHua
YinHua
RenDongHua  
Cancers Nasopharynx
Uterus
Cervical
Vagina  
Identified Compounds
3

order by name

1. Loganin

   C17H26O10   390.38
  ID:3949

2. Chlorogenic Acid

   C16H18O9   354.31
  ID:4815

3. Inosite

   C6H12O6   180.16
  ID:8544

 
Recipes that contain
JINYINHUA
 1. 3      KangAiTang
 2. 8      ErFenWan
 3. 30      ShenShuQiSheTang
 4. 48      DangGuiLiGanTang
 5. 51      ErShenErDongTang
 6. 58      FoJiaCaoTang
 7. 63      LianTengBaiSheTang
 8. 73      ShengJinJieDuYin
 9. 102      GuaLouGongYinTang
 10. 104      LianBoTang
 11. 105      RuAiFangSan
 12. 110      RuXianAiCanKaoFangSan
 13. 114      ErChongHeJi
 14. 115      LiangGenYiShenTang
 15. 121      ShanLongTang
 16. 124      YiXianAiFang
 17. 126      PangGuangTang
 18. 137      PiAiJing
 19. 139      SiWeiTang
 20. 140      JuZaoWan
 21. 145      SanHuangHaoLianTang
 22. 153      KangBaiHeJi
 23. 160      BaiXueBingFangSan
 24. 161      ZhuGouLongSheTang
 25. 163      ErHuaErJiSan
 26. 187      LingHuaTang
 27. 206      KangAiTang
 28. 212      ErFenWan
 29. 230      WuGongGongDuTang
 30. 252      ShenShuQiSheTang
 31. 271      KangAiWan
 32. 279      DangGuiLiGanTang
 33. 284      GanAiFang
 34. 284      GanAiFang
 35. 288      WuHuTang
 36. 293      FuFangDanShenTang
 37. 299      ErShenErDongTang
 38. 300      FeiAiXiaoTang
 39. 304      FengAiFang
 40. 306      FuFangFuJiaCaoTang
 41. 311      LianTengBaiSheTang
 42. 313      FeiAiFang
 43. 313      FeiAiFang
 44. 315      FuFangTieShuYeTang
 45. 323      ShengJinJieDuYin
 46. 324      FuFangZiCaoGenTang
 47. 343      ShanWuSan
 48. 351      TuoDuWan
 49. 351      TuoDuWan
 50. 352      YuHuangWan
 51. 359      GongJingAiJian(Yin)
 52. 359      GongJingAiJian(Yin)
 53. 361      FuFangHuangQiTang
 54. 362      HeYueSan
 55. 382      GuaLouGongYingTang
 56. 383      RuAiFang
 57. 384      LianBaiTang
 58. 385      RuAiFang
 59. 387      ZiJinLiuXingSan
 60. 391      ErChongHeJi
 61. 392      LiangGenYiShenTang
 62. 398      ShanLongTang
 63. 403      YiXianAiFang
 64. 403      YiXianAiFang
 65. 405      XinDanPangGuangTang
 66. 413      PiAiJing
 67. 418      SiWeiTang
 68. 421      JuZaoWan
 69. 428      SanHuangHaoLianTang
 70. 438      KangBaiHeJi
 71. 443      FuFangMaQianZiTang
 72. 455      BaiXueBingFangIII
 73. 456      ZhuGouLongSheTang
 74. 459      BaiXueBingFangIV
 75. 462      ErHuaErJiSan
 76. 466      YiAiPian
 77. 479      LingHuaTang
 78. 491      ShiGuanAiFangIV
 79. 501      WeiAiFangIV
 80. 519      GanAiFangVI
 

Available references (order by impact factor):

1:  Ohta S, Sato N, Tu SH, Shinoda M.
[Protective effects of Taiwan crude drugs on experimental liver injuries]
Yakugaku Zasshi.    impact factor:   .238
1993;  113(12): 870-80

2:  Greenberger PA, Flais MJ.
Bee pollen-induced anaphylactic reaction in an unknowingly sensitized subject.
Ann Allergy Asthma Immunol.    impact factor:   0
2001;  86(2): 239-42

3:  Xi X, Liu G.
[Influence of drug compatibility on extractive retes of chlorogenic acid and isochlorogenic acid in simiaoyonglan tang decoction]
Zhongguo Zhong Yao Za Zhi.    impact factor:   0
1999;  24(11): 694-6, 704

4:  Sun Y, Wang Y, Guan X, Feng Y, Zhao Y.
[Antimicrobial properties of Flos Lonicerae against oral pathogens]
Zhongguo Zhong Yao Za Zhi.    impact factor:   0
1996;  21(4): 242-3 inside backcover

5:  Yan DH.
[Relationship between three extracting factors and extracting rate and stability of chlorogenic acid in the refining process of flos Lonicerae]
Zhongguo Zhong Yao Za Zhi.    impact factor:   0
1994;  19(9): 545-7, 575

6:  Hu S, Cai W, Ye J, Qian Z, Sun Z.
Influence of medicinal herbs on phagocytosis by bovine neutrophils.
Zentralbl Veterinarmed A.    impact factor:   0
1992;  39(8): 593-9

7:  Wang ZY.
[Clinical and laboratory studies of the effect of an antilupus pill on systemic lupus erythematosus]
Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi.    impact factor:   0
1989;  9(8): 465-8, 452

 

Responsed in 797 milliseconds.

Webpage designed by Dr. Xueliang Fang, last updated on 3/10/2005