Ingredient ID 201 
Chinese Pronunciation CHUANSHANJIA 
English Name Pangolin Scales  
Latin Name Squama Manis  
Aliases LingLiJia
ShanJia
JiaPian
QianLiJia
LongLi  
Cancers Breast
Nasopharynx
Intestine
Leukemia  
Identified Compounds
0

order by name

 
Recipes that contain
CHUANSHANJIA
 1. 45      YuanBaoCaoTang
 2. 62      LiangGenSanCaoTang
 3. 97      XiaoLiuFang
 4. 104      LianBoTang
 5. 105      RuAiFangSan
 6. 109      RuXianAiCanKaoFangEr
 7. 110      RuXianAiCanKaoFangSan
 8. 141      LiuXiaoGao
 9. 163      ErHuaErJiSan
 10. 168      LinBaRouLiuFang
 11. 173      TuoDuWan
 12. 174      LaoLiuWan
 13. 190      LuanChaoAiFangSan
 14. 206      KangAiTang
 15. 230      WuGongGongDuTang
 16. 231      KangAiSan(Wan, Gao)
 17. 236      ZhiAiWan
 18. 276      FuFangYuanBaoCaoTang
 19. 284      GanAiFang
 20. 284      GanAiFang
 21. 288      WuHuTang
 22. 377      XiaoLiuFang
 23. 384      LianBaiTang
 24. 385      RuAiFang
 25. 405      XinDanPangGuangTang
 26. 414      GaiLiangPiAiJing
 27. 422      LiuXiaoGao
 28. 462      ErHuaErJiSan
 29. 469      TuoDuWan
 30. 487      FuMoJianPiLiuFang
 31. 519      GanAiFangVI
 

Available references (order by impact factor):

1:  Zhang YP, Shi LM.
Genetic diversity in the Chinese pangolin (Manis pentadactyla): inferred from restriction enzyme analysis of mitochondrial DNAs.
Biochem Genet.    impact factor:   .797
1991;  29(9-10): 501-8

 

Responsed in 485 milliseconds.

Webpage designed by Dr. Xueliang Fang, last updated on 3/10/2005