Ingredient ID 222 
Chinese Pronunciation ZHEBEIMU 
English Name Thunberg Fritillary Bulb  
Latin Name Bulbus Fritillariae Thunbergii  
Aliases DaBei
XiangBei
XiangBeiMu
TuBei  
Cancers Lung
Leukemia
Breast  
Identified Compounds
12

order by name

1. Peimine

   C27H45NO3   431.66
  ID:5020

2. Peiminine

   C27H43NO3   429.64
  ID:5021

3. Peiminoside

   C33H55NO8   593.8
  ID:5022

4. Peimisine

   C27H41NO3   427.62
  ID:5023

5. Thymidine

   C10H14N2O5   242.23
  ID:6293

6. Isopimaran-19-ol

   C20H32O   288.47
  ID:7365

7. Peimidine

      

8. Peimiphine

      

9. Peimitidine

      

10. Propeimin

      

11. Trans-communol

   C20H32O   288.47
  ID:7761

12. Verticinone

   C27H43NO3   429.64
  ID:7784

 
Recipes that contain
ZHEBEIMU
 1. 67      DiXuanTang
 2. 109      RuXianAiCanKaoFangEr
 3. 110      RuXianAiCanKaoFangSan
 4. 170      LinBaCanKaoFang
 5. 177      LuNeiCanKanFangEr
 6. 178      LuNeiCanKanFangSan
 7. 196      LongSheDianSheTang
 8. 198      ZiGongJiLiuFangEr
 9. 317      BiAiFang
 10. 480      LongSheDianSheTang
 11. 482      ZiGongJiLiuFangII
 12. 513      ChangAiCanKaoFangVI
 

Available references (order by impact factor):

1:  Zheng C, Ji L, Chen G, Chen J, Tang Z.
[Quality standard of tanre kesou granules]
Zhongguo Zhong Yao Za Zhi.    impact factor:   0
1996;  21(6): 348-50, 383

2:  Jin ZC, Qian J.
[Inhibitory effects of fifteen kinds of Chinese herbal drugs, vegetables and chemicals on SOS response]
Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi.    impact factor:   0
1994;  28(3): 147-50

3:  Sun W, Sha Z, Yan Z.
[Identification of Chinese drugs by fluorescence spectrum]
Zhongguo Zhong Yao Za Zhi.    impact factor:   0
1991;  16(6): 326-8, 381

 

Responsed in 469 milliseconds.

Webpage designed by Dr. Xueliang Fang, last updated on 3/10/2005