Ingredient ID 236 
Chinese Pronunciation HUANGYAOZI 
English Name Airpotato Yam Rhizome  
Latin Name Rhizoma Dioscoreae Bulbiferae  
Aliases HuangDuZi
JinXianDiaoDan
HuangJinShanYao
LingYuZiShuYu  
Cancers Esophagus
Thyroid
Stomach
Intestine
Lung
Cervical  
Identified Compounds
10

order by name

1. Cryptogenin

   C28H44O4   444.65
  ID:1326

2. Diosbulbin A

   C20H24O7   376.4
  ID:1939

3. Diosbulbin B

   C19H20O6   344.36
  ID:1940

4. Diosbulbin C

   C19H22O7   362.38
  ID:1941

5. Yamogenin

   C27H42O3   414.63
  ID:6755

6. Diosbulbin D

   C19H20O6   344.36
  ID:7181

7. Diosbulbin E

   C19H22O6   346.38
  ID:7182

8. Diosbulbin F

   C20H24O7   376.4
  ID:7183

9. Diosbulbin G

   C19H22O6   346.38
  ID:7184

10. Diosbulbin H

   C23H30O7   418.48
  ID:7185

 
Recipes that contain
HUANGYAOZI
 1. 1      KangAiYiWan
 2. 9      LongHuBaiSheTang
 3. 30      ShenShuQiSheTang
 4. 31      Ai09Jian
 5. 101      RuAiFang
 6. 112      HuangLouTang
 7. 113      HuangBaiTang
 8. 118      HuangDuLiangGenTang
 9. 170      LinBaCanKaoFang
 10. 180      LuNeiCanKanFangWu
 11. 214      LongHuBaiSheTang
 12. 230      WuGongGongDuTang
 13. 236      ZhiAiWan
 14. 237      LianPuTang
 15. 239      ErShenTang
 16. 252      ShenShuQiSheTang
 17. 257      AiNingQiHaoWan
 18. 261      SanQiPian
 19. 262      AiLingJiuJian
 20. 344      ZhengAiPian
 21. 381      RuAiFang
 22. 389      HuangLouTang
 23. 390      HuangBaiTang
 24. 395      HuangDuLiangGenTang
 25. 399      HuangGuTang
 26. 400      HuangGuTangII
 27. 405      XinDanPangGuangTang
 28. 451      ShaAiQiHaoJian
 29. 459      BaiXueBingFangIV
 30. 476      ZhiFangLiuFang
 31. 493      ShiGuanAiFangV
 32. 514      ChangAiCanKaoFangVII
 33. 519      GanAiFangVI
 

Available references (order by impact factor):

1:  Hu K, Yao X.
Protodioscin (NSC-698 796): its spectrum of cytotoxicity against sixty human cancer cell lines in an anticancer drug screen panel.
Planta Med.    impact factor:   1.438
2002;  68(4): 297-301

2:  Dong M, Feng XZ, Wu LJ, Wang BX, Ikejima T.
Two new steroidal saponins from the rhizomes of Dioscorea panthaica and their cytotoxic activity.
Planta Med.    impact factor:   1.438
2001;  67(9): 853-7

3:  Hu K, Yao XS.
The cytotoxicity of methyl protoneodioscin (NSC-698791) against human cancer cell lines in vitro.
Anticancer Res.    impact factor:   1.375
2002;  22(2A): 1001-5

4:  Shen P, Wang SL, Liu XK, Yang CR, Cai B, Yao XS.
A new ergostanol saponin from Dioscorea deltoidea Wall var. orbiculata.
J Asian Nat Prod Res.    impact factor:   .294
2002;  4(3): 211-5

5:  Zhao W, Guo Z.
[Observation on trachea inner walls of six species of Sect. Stenophora by scanning electronic microscope]
Zhongguo Zhong Yao Za Zhi.    impact factor:   0
1998;  23(8): 454-6, 511

6:  Lu Y, Zheng QT, Wu N, Wang GL, Tian JG, Zhang J, Chen DC.
[Studies on X-ray diffraction pattern of traditional Chinese medicinal materials]
Yao Xue Xue Bao.    impact factor:   0
1997;  32(3): 193-8

7:  Ling CD, Zhang ZJ, Chen ZL.
[Studies on nutritional effects of traditional Chinese tonics with strengthened nutrients on pregnant women and rats]
Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi.    impact factor:   0
1996;  16(5): 270-3

8:  Shen L, Du JY, Yang JY.
[Preliminary clinical study on prevention of bone loss in postmenopausal women with kidney invigoration]
Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi.    impact factor:   0
1994;  14(9): 515-8

9:  Li XP.
[Experimental study on anti-senility of the 4 famous Chinese herbs produced in Huaiqing area]
Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi.    impact factor:   0
1991;  11(8): 486-7, 454

10:  Hang YY, Zhou TY, Ding ZZ.
[Analysis and comparison of amino acids and trace elements of rhizoma dioscoreae]
Zhong Yao Tong Bao.    impact factor:   0
1988;  13(7): 37-9, 63

 

Responsed in 1328 milliseconds.

Webpage designed by Dr. Xueliang Fang, last updated on 3/10/2005