Ingredient ID 25 
Chinese Pronunciation NUZHENZI 
English Name Glossy Privet Fruit  
Latin Name Fructus Ligustri Lucidi  
Aliases NuZhen
ZhenMu
JiangJunShu
LaShu
DongQingZi  
Cancers Nourish  
Identified Compounds
9

order by name

1. Acetyl Oleanolic Acid

   C32H50O4   498.74
  ID:74

2. Caryophyllin

   C30H48O3   456.71
NSC# 4060 Activity (<10uM)
NSC# 167406 Activity (<10uM)
  ID:4842

3. Oleuropein

   C25H32O13   540.51
  ID:4850

4. Malol

   C30H48O3   456.71
NSC# 4060 Activity (<10uM)
NSC# 167406 Activity (<10uM)
  ID:6552

5. Nuezhenide

   C31H42O17   686.65
  ID:7511

6. Ligustroside

   C25H32O16   524.51
  ID:7598

7. 4-hydroxy-beta-phenylethyl-beta-d-glucoside

   C14H20O7   300.3
  ID:7869

8. Mannitol

   C6H14O6   182.17
  ID:8327

9. Ursolic Acid

   C30H48O3   456.7
NSC# 4060 Activity (<10uM)
NSC# 167406 Activity (<10uM)
  ID:8488

 
Recipes that contain
NUZHENZI
  1. 65      HeCheTang
  2. 103      RuAiFangEr
  3. 119      BuTengTang
  4. 131      SheSangTang
  5. 156      BaiXueBingFangEr
  6. 203      JinFuKang
 

Available references (order by impact factor):

1:  Ruan H, Lu Z.
[Studies on immunomodulatory function of polysaccharide of Fructus Ligustri Lucidi]
Zhongguo Zhong Yao Za Zhi.    impact factor:   0
1999;  24(11): 691-3, 704

2:  Li ML.
[Progress in the study on fructus Ligustri lucidi]
Zhongguo Zhong Yao Za Zhi.    impact factor:   0
1994;  19(8): 504-6

3:  Jin ZC, Qian J.
[Inhibitory effects of fifteen kinds of Chinese herbal drugs, vegetables and chemicals on SOS response]
Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi.    impact factor:   0
1994;  28(3): 147-50

4:  Hao Z, Hang B, Wang Y.
[Hypoglycemic effect of fructus Ligustri Lucidi]
Zhongguo Zhong Yao Za Zhi.    impact factor:   0
1992;  17(7): 429-31, 447

5:  He J, Li Y, Wei S, Guo M, Fu W.
[Effects of mixture of Astragalus membranaceus, Fructus Ligustri lucidi and Eclipta prostrata on immune function in mice]
Hua Xi Yi Ke Da Xue Xue Bao.    impact factor:   0
1992;  23(4): 408-11

6:  Dai Y, Hang BQ, Mong QY, Li PZ.
[Anti-inflammatory effect of fructus Ligustri Lucidi]
Zhongguo Zhong Yao Za Zhi.    impact factor:   0
1989;  14(7): 431-3, 448

7:  Li ML, Liu ML.
[Analysis of trace elements in fructus Ligustri Lucidi and its processed products]
Zhongguo Zhong Yao Za Zhi.    impact factor:   0
1989;  14(12): 727-9, 762

 

Responsed in 375 milliseconds.

Webpage designed by Dr. Xueliang Fang, last updated on 3/10/2005