Ingredient ID 26 
Chinese Pronunciation XIAOJI 
English Name Field Thistle Herb  
Latin Name Herba Cirsii  
Aliases YeHongHua
XiaoCiGai
CiCai
YeHongHua
NiuChuoCi(ShangHai)
XiaoCiGai(GuiZhou)
QingQingCao(ShanDong)
XiaoJiJiaoCi(FuJian)
CiCai(HeBei)
XiaoEJiPo(SiChuan)  
Cancers Leukemia
Lung
Intestine
Liver
Bladder  
Identified Compounds
1

order by name

1. Acacetin-7-rhamnoglucoside

   C28H32O14   592.55
  ID:6923

 
Recipes that contain
XIAOJI
  1. 127      ErJiTang
  2. 135      PangGuangAiFangWu
  3. 163      ErHuaErJiSan
  4. 305      QingFeiYiAiTang
  5. 406      FuFangErJiTang
  6. 406      FuFangErJiTang
  7. 462      ErHuaErJiSan
  8. 500      WeiAiFangIII
 

Available references (order by impact factor):

1:  Wang SQ, Du XR, Lu HW, Wang TL, Li H.
Experimental and clinical studies of "Shen Yan Ling" in treatment of chronic glomerulonephritis.
J Tradit Chin Med.    impact factor:   0
1989;  9(2): 132-4

 

Responsed in 156 milliseconds.

Webpage designed by Dr. Xueliang Fang, last updated on 3/10/2005