Ingredient ID 328 
Chinese Pronunciation CHUANLIANZI 
English Name Szechwan Chinaberry Fruit  
Latin Name Fructus Toosendan  
Aliases ChuanLianShi
JinLingZi
KuLianZi  
Cancers Cervical  
Identified Compounds
11

order by name

1. Toosendanin

   C30H38O11   574.62
  ID:686

2. Laurate

   C12H23O2   199.31
  ID:864

3. Myristate

   C14H27O2   227.36
  ID:1803

4. Palmitate

   C16H31O2   255.42
  ID:1811

5. Azedarachin

   C29H36O11   560.59
  ID:6325

6. 21-o-acetyltoosendantriol

      

7. 21-o-methyltoosendapentol

      

8. Isotoosendanin

   C30H38O11   574.62
  ID:7369

9. Lipomelianol

      

10. Melia-ionoside A

   C19H36O8   392.49
  ID:7466

11. Melia-ionoside B

   C19H36O8   392.49
  ID:7467

 
Recipes that contain
CHUANLIANZI
 1. 29      ErJiaoTang
 2. 33      SheLiTang
 3. 75      BanZhiLianTangEr
 4. 91      ErGenTang
 5. 96      RuAiYiHaoJian
 6. 104      LianBoTang
 7. 122      QuYuSanJieTang
 8. 134      PangGuangAiFangSi
 9. 137      PiAiJing
 10. 188      LuanChaoAiFang
 11. 247      ErJiaoTang
 12. 264      SheLiTang
 13. 284      GanAiFang
 14. 288      WuHuTang
 15. 291      YiQiZiYinTang
 16. 291      YiQiZiYinTang
 17. 292      GanAiFang
 18. 294      SheLianTang
 19. 297      WoChaiTang
 20. 316      BiShangXiaFang
 21. 331      BiAiFang
 22. 371      ErGenTang
 23. 376      RuAiYiHaoJian
 24. 384      LianBaiTang
 25. 401      QuYuSanJieTang
 26. 409      PangGuangAiFang
 27. 411      PangGuangAiFang
 28. 413      PiAiJing
 29. 500      WeiAiFangIII
 30. 520      GanAiCanKaoFangI
 

Available references (order by impact factor):

 

Responsed in 906 milliseconds.

Webpage designed by Dr. Xueliang Fang, last updated on 3/10/2005