Ingredient ID 43 
Chinese Pronunciation MUXIANG 
English Name Costusroot  
Latin Name Radix Aucklandiae  
Aliases YunMuXiang
GuangMuXiang  
Cancers Nourish  
Identified Compounds
23

order by ID

1. 12-methoxydihydrocostunolide

   C16H24O3   264.36
  ID:6829

2. Alpha-cedrene

   C15H24   204.35
  ID:948

3. Alpha-costene

      

4. Alpha-ionone

   C13H20O   192.3
  ID:6954

5. Aplotaxene

   C17H28   232.41
  ID:409

6. Artemisia Ketone

   C10H16O   152.24
  ID:477

7. Beta-costene

      

8. Beta-ionone

   C13H20O   192.3
  ID:7041

9. Beta-selinene

   C15H24   204.35
  ID:5801

10. Betulin

   C30H50O2   442.72
NSC# 4644 Activity (<10uM)
  ID:635

11. Cedrol

   C15H26O   222.37
NSC# 403883 Activity (but inactive >10uM)
  ID:950

12. Costic Acid

   C16H24O2   248.36
  ID:1283

13. Costol

   C15H24O   220.35
  ID:1284

14. Costunolide

   C15H20O2   232.32
  ID:1285

15. Costuslactone

   C15H24O2   236.35
  ID:1286

16. Dehydrocostus Lactone

   C15H18O2   230.31
  ID:1547

17. Dihydrocostunolide

   C15H22O2   234.34
  ID:7175

18. Dihydrocostus Lactone

      

19. Helenine

   C15H20O2   232.32
NSC# 93131 Activity (<10uM)
NSC# 302289 Activity (<1uM)
  ID:181

20. Isohenin

   C15H20O2   232.32
NSC# 601353 Activity (<10uM)
  ID:3414

21. Saussurea Lactone

   C15H22O2   234.34
  ID:5729

22. Savinin

   C20H16O6   352.34
  ID:5731

23. Stigmasterol

   C29H48O   412.7
  ID:6006

 
Recipes that contain
MUXIANG
 1. 19      LiQiJiangNiTang
 2. 20      LiWeiHuaJieTang
 3. 21      LiWeiTongGuanTang
 4. 22      JianPiLiQiTang
 5. 23      ShuanWuWeiAiTang
 6. 24      KangWeiAiTangJiang
 7. 29      ErJiaoTang
 8. 30      ShenShuQiSheTang
 9. 41      FuZhengKangAiTang
 10. 43      GanAiYiHaoSan
 11. 48      DangGuiLiGanTang
 12. 122      QuYuSanJieTang
 13. 123      LouShenTang
 14. 124      YiXianAiFang
 15. 150      DangGuiLuHuiWan
 16. 169      HongBaiJinDanTang
 17. 221      KangAiWan
 18. 223      LiQiJiangNiTang
 19. 229      BanXiaZuRuTang
 20. 233      QuanYangWan
 21. 236      ZhiAiWan
 22. 236      ZhiAiWan
 23. 241      LiWeiKangAiTang
 24. 241      LiWeiKangAiTang
 25. 241      LiWeiKangAiTang
 26. 242      ShuangWuWeiAiTang
 27. 243      KangWeiAiTangJiang
 28. 247      ErJiaoTang
 29. 248      LiangShenTang
 30. 252      ShenShuQiSheTang
 31. 258      GongJianWan
 32. 260      ChanPiWoShuTang
 33. 272      FuZhengKangAiTang
 34. 272      FuZhengKangAiTang
 35. 274      GanAiYiHaoSan
 36. 279      DangGuiLiGanTang
 37. 279      DangGuiLiGanTang
 38. 283      ErJiaTang
 39. 288      WuHuTang
 40. 294      SheLianTang
 41. 297      WoChaiTang
 42. 311      LianTengBaiSheTang
 43. 401      QuYuSanJieTang
 44. 402      LouShenTang
 45. 403      YiXianAiFang
 46. 403      YiXianAiFang
 47. 434      DangGuiLuHuiWan
 48. 487      FuMoJianPiLiuFang
 49. 490      XianWeiRouLiuFang
 50. 497      ShiGuanAiCanKaoFangIII
 51. 500      WeiAiFangIII
 52. 505      WeiAiCanKaoFangIII
 53. 513      ChangAiCanKaoFangVI
 54. 521      GanAiCanKaoFangII
 

Available references (order by impact factor):

1:  Mitchell JC.
Letter: Contact sensitivity to costusroot oil, an ingredient of some perfumes.
Arch Dermatol.    impact factor:   2.889
1974;  109(4): 572

2:  Hou D, Zhang W, Hui R.
Separation and determination of chemical constituents in the volatile oil of three traditional Chinese crude drugs.
J Pharm Biomed Anal.    impact factor:   0
1998;  17(8): 1423-6

3:  Li H, Yang H, Xie S, Zhang L, Li C.
Treatment of idiopathic edema with decoction of radix Aucklandiae for promoting flow of QI--analysis of 50 cases.
J Tradit Chin Med.    impact factor:   0
1990;  10(2): 114-5

 

Responsed in 891 milliseconds.

Webpage designed by Dr. Xueliang Fang, last updated on 3/10/2005