Ingredient ID 520 
Chinese Pronunciation BAISHAO 
English Name White Paeony Root  
Latin Name Radix Paeoniae Alba  
Aliases HangShao
HaoShao  
Cancers  
Identified Compounds
16

order by name

1. Albiflorin

   C24H30O11   494.49
  ID:183

2. Benzoic Acid

   C7H6O2   122.12
NSC# 97388 Activity (<10uM)
  ID:590

3. Benzoylpaeoniflorin

   C30H32O12   584.57
  ID:599

4. Eugeniin

   C23H24O11   476.43
  ID:2287

5. 1-o-galloylpedunculagin

   C23H24O12   492.43
  ID:2483

6. Paeoniflorin

   C23H28O11   480.46
NSC# 178886 Activity (but inactive >10uM)
  ID:4939

7. Paeonin

   C28H33ClO16   661.01
  ID:4940

8. Pedunculagin

   C34H24O22   784.54
  ID:5013

9. Alpha1-sitosterol

   C29H48O   412.7
  ID:5882

10. Beta-sitosterol

   C29H50O   414.71
  ID:5884

11. Gallotannin

   C76H52O46   1701.21
  ID:7253

12. Benzoyloxypaeoniflorin

   C30H32O13   600.57
  ID:8114

13. Ellagitannin

      

14. Oxypaeoniflorin

   C23H28O12   496.46
  ID:8371

15. Paeonlide

      

16. Paeonside

      

 
Recipes that contain
BAISHAO
 1. 22      JianPiLiQiTang
 2. 49      GuiSheTang
 3. 67      DiXuanTang
 4. 74      ZiCaoGenTang
 5. 75      BanZhiLianTangEr
 6. 80      AiDiWan
 7. 109      RuXianAiCanKaoFangEr
 8. 120      XuanShenTang
 9. 189      LuanChaoAiFangEr
 10. 241      LiWeiKangAiTang
 11. 244      FuFangYuanZaoTang
 12. 247      ErJiaoTang
 13. 259      WeiAiFang
 14. 264      SheLiTang
 15. 272      FuZhengKangAiTang
 16. 280      GuiSheTang
 17. 283      ErJiaTang
 18. 288      WuHuTang
 19. 297      WoChaiTang
 20. 308      SongMuTang
 21. 316      BiShangXiaFang
 22. 317      BiAiFang
 23. 324      FuFangZiCaoGenTang
 24. 325      FuFangBanZhiLianTang
 25. 338      64Fang
 26. 340      GongJingAiFang
 27. 342      AiDiWan
 28. 346      GongJingAiFang
 29. 359      GongJingAiJian(Yin)
 30. 361      FuFangHuangQiTang
 31. 397      FuFangXuanShenTang
 32. 403      YiXianAiFang
 33. 409      PangGuangAiFang
 34. 438      KangBaiHeJi
 35. 441      BaiXueBingFang
 36. 446      BaiXueBingFangII
 37. 448      FuFangHeShuPiTang
 38. 520      GanAiCanKaoFangI
 

Available references (order by impact factor):

1:  Motoo Y, Su SB, Xie MJ, Mouri H, Taga H, Sawabu N.
Effect of herbal medicine keishi-to (TJ-45) and its components on rat pancreatic acinar cell injuries in vivo and in vitro.
Pancreatology.    impact factor:   0
2001;  1(2): 102-9

2:  Liu J, Zhai Y, Du H.
[Quality criteria for bazhen shennongyin liquor]
Zhongguo Zhong Yao Za Zhi.    impact factor:   0
1997;  22(1): 28-31, 61

3:  Yuan J, Li Y, Yuan H.
[Experimental studies on the decoction siwu tang]
Zhongguo Zhong Yao Za Zhi.    impact factor:   0
1991;  16(3): 153-5, 191

4:  Huang L, Liu J, Li D, Wang Z, Ye W, Cai B, Liu M, Li M.
[A study on components and compound prescription of huangqin decoction]
Zhongguo Zhong Yao Za Zhi.    impact factor:   0
1991;  16(3): 177-81, back cover

5:  Hu JX, Jia GX, Yan ZR.
[Clinical and experimental study of shenshao tongguan pian in treating angina pectoris of coronary heart disease]
Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi.    impact factor:   0
1990;  10(10): 596-9, 580

6:  Huang L, Ye W, Cai B, Li D, Liu J, Liu M.
[A preliminary study on the pharmacology of the compound prescription huangqin tang and its component drugs]
Zhongguo Zhong Yao Za Zhi.    impact factor:   0
1990;  15(2): 115-7, 128

7:  Chen Z.
[Clinical study of 96 cases with chronic hepatitis B treated with jiedu yanggan gao by a double-blind method]
Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi.    impact factor:   0
1990;  10(2): 71-4, 67

 

Responsed in 6750 milliseconds.

Webpage designed by Dr. Xueliang Fang, last updated on 3/10/2005