Ingredient ID 627 
Chinese Pronunciation HUZHANGGEN 
English Name Giant Knotweed Rhizome  
Latin Name Rhizoma Polygoni Cuspidati  
Aliases BanGen
BanZhang
ZiJinLong
DaYeSheZongGuan
ChuanLeLong
HuaBanZuGen
HuoXueDan(JiangSu; JiangXi)
YinYanLian
TuDaHuang(GuangDong; GuangXi)
SuanGanTang
HuangDiYu(GuiZhou)
SuanTongGuan
ShuiHuangChen(JiangXi)
XueSanQi(FuJian)
TuHuangLian(GuangXi)  
Cancers  
Identified Compounds
4

order by name

1. Polydatin

   C20H22O8   390.39
  ID:5264

2. Resveratrol

   C14H12O3   228.25
NSC# 327430 Activity (<10uM)
  ID:5529

3. 2-methoxy-6-acetylmethyl-juglone

   C14H12O5   260.24
  ID:8028

4. Physcion-8-beta-d-glucoside

   C22H22O10   446.4
  ID:8385

 
Recipes that contain
HUZHANGGEN
  1. 28      SanGenTang
  2. 246      SanGenTang
 

Available references (order by impact factor):

1:  Wang Z, Cheng Z, Fang X.
[Antiviral action of combined use of rhizoma Polygoni cuspidati and radix Astragali on HSV-1 strain]
Zhongguo Zhong Yao Za Zhi.    impact factor:   0
1999;  24(3): 176-80, 192

2:  You S, Zhou M, Xue B, Fang T, Jiang W, Li C, Xu H, Jiang J, Wang Y, Xu S.
A clinical study on bing gan ling oral liquid for treatment of hepatitis C.
J Tradit Chin Med.    impact factor:   0
1998;  18(3): 209-14

3:  Tang X, Chen H, Zhang X, Quan K, Sun M.
Screening anti-HIV Chinese materia medica with HIV and equine infectious anemic virus reverse transcriptase.
J Tradit Chin Med.    impact factor:   0
1994;  14(1): 10-3

 

Responsed in 437 milliseconds.

Webpage designed by Dr. Xueliang Fang, last updated on 3/10/2005