Ingredient ID 781 
Chinese Pronunciation WOSHU 
English Name n/a 
Latin Name n/a 
Aliases  
Cancers  
Identified Compounds
0

order by name

 
Recipes that contain
WOSHU
 1. 23      ShuanWuWeiAiTang
 2. 25      YuanZaoGenTang
 3. 43      GanAiYiHaoSan
 4. 55      ErXianTang
 5. 66      BiShangFang
 6. 84      GongJingAiFangEr
 7. 114      ErChongHeJi
 8. 134      PangGuangAiFangSi
 9. 184      GuLiuFen
 10. 188      LuanChaoAiFang
 11. 189      LuanChaoAiFangEr
 12. 190      LuanChaoAiFangSan
 13. 197      ZiGongJiLiuFang
 14. 198      ZiGongJiLiuFangEr
 15. 199      ZiGongJiLiuFangSan
 16. 200      ZiGongJiLiuFangSi
 17. 231      KangAiSan(Wan, Gao)
 18. 236      ZhiAiWan
 19. 242      ShuangWuWeiAiTang
 20. 244      FuFangYuanZaoTang
 21. 257      AiNingQiHaoWan
 22. 260      ChanPiWoShuTang
 23. 265      FuFangZhuYangYangTang
 24. 272      FuZhengKangAiTang
 25. 283      ErJiaTang
 26. 286      LiangGenTang
 27. 294      SheLianTang
 28. 297      WoChaiTang
 29. 303      ErXianTang
 30. 316      BiShangXiaFang
 31. 344      ZhengAiPian
 32. 344      ZhengAiPian
 33. 346      GongJingAiFang
 34. 391      ErChongHeJi
 35. 403      YiXianAiFang
 36. 444      ZhuLianErGenTang
 37. 475      GuLiuFen
 38. 481      ZiGongJiLiuFang
 39. 482      ZiGongJiLiuFangII
 40. 483      ZiGongJiLiuFangIII
 41. 484      ZiGongJiLiuFangIV
 42. 485      LuanCaoAiFang
 43. 494      ShiGuanAiFangVI
 44. 501      WeiAiFangIV
 45. 515      GanAiFangIII
 46. 515      GanAiFangIII
 47. 516      GanAiFangIV
 48. 519      GanAiFangVI
 

Available references (order by impact factor):

 

Responsed in 1250 milliseconds.

Webpage designed by Dr. Xueliang Fang, last updated on 3/10/2005