Ingredient ID 784 
Chinese Pronunciation WULINGZHI 
English Name Trogopterus Dung  
Latin Name Faeces Trogopterori  
Aliases HanHaoChongShi
CaoLingZhi
HanQueFen
HanHaoLiaoFen  
Cancers  
Identified Compounds
1

order by name

1. Wulingzhic Acid

   C20H32O5   352.47
  ID:8493

 
Recipes that contain
WULINGZHI
  1. 123      LouShenTang
  2. 231      KangAiSan(Wan, Gao)
  3. 240      FuLingTang
  4. 347      LianLingTang
  5. 367      ErRenTang
  6. 402      LouShenTang
  7. 516      GanAiFangIV
 

Available references (order by impact factor):

1:  Li Q, Lu W, Lu X.
[Advances in the study of feces Trogopterori]
Zhongguo Zhong Yao Za Zhi.    impact factor:   0
1998;  23(9): 570-3

2:  Wang S, Zhai S, Wang Y, Wang L.
[Effect of radix Ginseng-faeces Trogopterori combination on pharmacodynamics and effective chemical composition of radix Ginseng]
Zhongguo Zhong Yao Za Zhi.    impact factor:   0
1995;  20(10): 630-2, inside backcover

3:  Guo GH, Lu YB, Song LF.
[Effects of compatibility of radix Ginseng with faeces Trogopterori on toxicity in experimental animals]
Zhongguo Zhong Yao Za Zhi.    impact factor:   0
1994;  19(4): 247-50, inside backcover

 

Responsed in 640 milliseconds.

Webpage designed by Dr. Xueliang Fang, last updated on 3/10/2005