Ingredient ID 831 
Chinese Pronunciation ZHIBIEJIA 
English Name n/a 
Latin Name n/a 
Aliases  
Cancers  
Identified Compounds
0

order by name

 
Recipes that contain
ZHIBIEJIA
 1. 97      XiaoLiuFang
 2. 256      FuFangSheSheCaoTang
 3. 283      ErJiaTang
 4. 310      LiangGenSanCaoTang
 5. 315      FuFangTieShuYeTang
 6. 377      XiaoLiuFang
 7. 483      ZiGongJiLiuFangIII
 8. 487      FuMoJianPiLiuFang
 9. 488      XianAiFang
 10. 516      GanAiFangIV
 11. 522      GanAiCanKaoFangIII
 12. 523      GanAiCanKaoFangIV
 

Available references (order by impact factor):

 

Responsed in 234 milliseconds.

Webpage designed by Dr. Xueliang Fang, last updated on 3/10/2005