Ingredient ID 845 
Chinese Pronunciation BAIMAOTENG 
English Name n/a 
Latin Name n/a 
Aliases BaiMaoGen
Fu
ShuYangQuan
MaoFengTeng
PaiFengTeng
TianLongTeng
WangDongHong
ManQie  
Cancers  
Identified Compounds
23

order by name

1. Aspidistrin

   C50H80O22   1033.16
  ID:505

2. Diosmin

   C28H32O15   608.55
  ID:1955

3. 15alpha-hydroxysolasodine

   C27H43NO3   429.64
  ID:3304

4. 15alpha-hydroxytomatidenol

   C27H43NO3   429.64
  ID:3312

5. 15alpha-hydroxytomatidine

   C27H45NO3   431.66
  ID:3313

6. Soladulcidine

   C27H45NO2   415.66
NSC# 27592 Activity (but inactive >10uM)
NSC# 82181 Activity (but inactive >10uM)
  ID:5903

7. Solamargine

   C45H73NO15   868.06
NSC# 407810 Activity (<10uM)
  ID:5904

8. Alpha-solamarine

   C45H73NO16   884.06
NSC# 82149 Activity (but inactive >10uM)
  ID:5906

9. Beta-solamarine

   C45H73NO15   868.06
NSC# 407810 Activity (<10uM)
  ID:5908

10. Solasodine

   C27H43NO2   413.64
NSC# 178260 Activity (<10uM)
NSC# 179187 Activity (<10uM)
  ID:5914

11. Tigogenin

   C27H44O3   416.64
  ID:6303

12. Tomatidenol

   C27H43NO2   413.64
NSC# 178260 Activity (<10uM)
NSC# 179187 Activity (<10uM)
  ID:6319

13. Yamogenin

   C27H42O3   414.63
  ID:6755

14. Tinosporin

      

15. 15alpha-hydroxysoladucidine

      

16. 2-0-acetyl-3-0-isobutyryl-4-0-isocarprylglucopyranose

      

17. Alpha-soladulcine

      

18. Beta-lycotetraoside

      

19. Beta-lycotrioside

      

20. Beta-soladulcine

      

21. Gamma-soladulcine

      

22. Gamma-solamarine

      

23. Sophocarine

      

 
Recipes that contain
BAIMAOTENG
 1. 260      ChanPiWoShuTang
 2. 263      ShuangTengShuangShenTang
 3. 272      FuZhengKangAiTang
 4. 278      BaiSheQianChanTang
 5. 291      YiQiZiYinTang
 6. 299      ErShenErDongTang
 7. 311      LianTengBaiSheTang
 8. 315      FuFangTieShuYeTang
 9. 348      TengLingTang
 10. 377      XiaoLiuFang
 11. 389      HuangLouTang
 12. 403      YiXianAiFang
 13. 411      PangGuangAiFang
 14. 460      JiangNanBaiHuaTang
 

Available references (order by impact factor):

 

Responsed in 734 milliseconds.

Webpage designed by Dr. Xueliang Fang, last updated on 3/10/2005