Ingredient ID 85 
Chinese Pronunciation BEISHASHEN 
English Name Coastal Glehnia Root  
Latin Name Radix Glehniae  
Aliases LaiYangShen
ShaShen
HaiShaShen
YinShaShen
LiaoShaShen  
Cancers Nasopharynx
Lung
Esophagus  
Identified Compounds
16

order by name

1. Alloisoimperatorin

   C16H14O4   270.28
  ID:214

2. Bergapten

   C12H8O4   216.19
NSC# 95437 Activity (but inactive >10uM)
  ID:621

3. Cnidilin

   C17H16O5   300.31
  ID:1159

4. Imperatorin

   C16H14O4   270.28
  ID:3369

5. Ausraptin

   C16H14O4   270.28
  ID:3507

6. Marmesine

   C14H14O4   246.26
  ID:4114

7. Petroselic Acid

   C18H34O2   282.46
  ID:5082

8. Petroselidic Acid

   C18H34O2   282.46
  ID:5083

9. Phellopterin

   C17H16O5   300.31
  ID:5099

10. Xanthotoxin

   C12H8O4   216.19
NSC# 45923 Activity (but inactive >10uM)
  ID:6728

11. Xanthotoxol

   C11H6O4   202.16
  ID:6729

12. 7-o-3,3-dimethylallyl Scopoletin

   C15H16O4   260.29
  ID:6878

13. Bergaptin

   C21H22O4   338.4
  ID:7033

14. Osthenol-7-o-beta-egntiobioside

   C26H34O13   554.54
  ID:7533

15. Osthenol-7-o-beta-gentiobioside

   C26H34O13   554.54
  ID:7534

16. Psoralen

   C11H6O3   186.17
  ID:7625

 
Recipes that contain
BEISHASHEN
 1. 22      JianPiLiQiTang
 2. 51      ErShenErDongTang
 3. 55      ErXianTang
 4. 61      QingDuLiFeiTang
 5. 63      LianTengBaiSheTang
 6. 73      ShengJinJieDuYin
 7. 77      HeiPiGao
 8. 158      SanShenTang
 9. 161      ZhuGouLongSheTang
 10. 193      HouAiFang
 11. 203      JinFuKang
 12. 229      BanXiaZuRuTang
 13. 292      GanAiFang
 14. 299      ErShenErDongTang
 15. 301      FuZhengGongAiTang
 16. 303      ErXianTang
 17. 309      QingDuLiFeiTang
 18. 313      FeiAiFang
 19. 315      FuFangTieShuYeTang
 20. 452      SanShenTang
 21. 456      ZhuGouLongSheTang
 22. 504      WeiAiCanKaoFangII
 

Available references (order by impact factor):

1:  Tu PF, Xu CJ, Xu LS, Jin RL.
[A survey of commercial Chinese crude drug shasheng (radix Adenophorae and Glehniae)]
Zhongguo Zhong Yao Za Zhi.    impact factor:   0
1994;  19(11): 646-7, 701

 

Responsed in 1204 milliseconds.

Webpage designed by Dr. Xueliang Fang, last updated on 3/10/2005