Ingredient ID 862 
Chinese Pronunciation JILI 
English Name Puncturevine Caltrop Fruit  
Latin Name Fructus Tribuli  
Aliases CiJiLi
GouWaCi
YingJiLi(DongBei)
JiGuZi
XueJianChou
YeLingJiao
HongHuaZi(JiangSu)
QiLiDan(HuNan)  
Cancers  
Identified Compounds
16

order by ID

1. 25-d-spirosta-3,5-diene

      

2. Astragalin

   C21H20O11   448.38
  ID:3691

3. Chlorogenin

   C27H44O4   432.64
  ID:1024

4. Diosgenin

   C27H42O3   414.63
  ID:1945

5. Geraniin

   C10H18   138.25
  ID:8245

6. Harmane

   C12H10N2   182.22
  ID:8258

7. Isomultiflorenol

   C30H50O   426.72
  ID:8288

8. Kaempferol-3-rutinoside

   C27H30O15   594.52
  ID:3702

9. Kno3

   KNO3   101.1
  ID:8304

10. Maculatol

      

11. Ruscogenin

   C27H42O4   430.62
  ID:5626

12. Saponin C

   C44H70O17   871.02
  ID:8426

13. Saponin G

   C42H68O13   780.98
  ID:8427

14. Terretoside F

      

15. Tigogenin-3-diglucorhamnoside

      

16. Tribuloside

   C30H26O13   594.52
  ID:6350

 
Recipes that contain
JILI
  1. 292      GanAiFang
  2. 331      BiAiFang
  3. 332      713,661Fang
 

Available references (order by impact factor):

1:  Shi Q, Yu B, Xu L, Xu G.
[Investigation on resources and commodities of Chinese medicinal herbs of Jili]
Zhongguo Zhong Yao Za Zhi.    impact factor:   0
1998;  23(12): 709-11, 762

 

Responsed in 985 milliseconds.

Webpage designed by Dr. Xueliang Fang, last updated on 3/10/2005