Ingredient ID 93 
Chinese Pronunciation BAIZHI 
English Name Taiwan Angelica Root  
Latin Name Radix Angelicae Dahuricae  
Aliases XiangBaiZhi
ZheBaiZhi
TaiWanBaiZhi  
Cancers Breast  
Identified Compounds
6

order by ID

1. Ausraptin

   C16H14O4   270.28
  ID:3507

2. Bergapten

   C12H8O4   216.19
NSC# 95437 Activity (but inactive >10uM)
  ID:621

3. Byak-angelicin

   C17H18O7   334.32
  ID:769

4. Imperatorin

   C16H14O4   270.28
  ID:3369

5. Oxypeucedanin

   C16H14O5   286.28
  ID:4908

6. Phellopterin

   C17H16O5   300.31
  ID:5099

 
Recipes that contain
BAIZHI
 1. 4      ShengLiDan
 2. 69      SanChongTang
 3. 71      DiBoTang
 4. 102      GuaLouGongYinTang
 5. 106      ErDanTang
 6. 121      ShanLongTang
 7. 172      LaoLiuTang
 8. 174      LaoLiuWan
 9. 181      HaoXiongRuMoSan
 10. 208      ShengLiDan
 11. 231      KangAiSan(Wan, Gao)
 12. 319      SanChongCao
 13. 321      DiBaiTang
 14. 327      SheLianLiangShenTang
 15. 327      SheLianLiangShenTang
 16. 331      BiAiFang
 17. 333      BiAiFangII
 18. 382      GuaLouGongYingTang
 19. 385      RuAiFang
 20. 388      ErDanTang
 21. 398      ShanLongTang
 22. 405      XinDanPangGuangTang
 23. 411      PangGuangAiFang
 24. 467      NaoLiuTang
 25. 470      NaoLiuWan
 26. 472      HaoQiongRuMoSan
 27. 474      GuLiuSan
 

Available references (order by impact factor):

1:  Kumazawa N, Ohta S, Ishizuka O, Sakurai N, Kamogawa A, Shinoda M.
[Protective effects of various methanol extracts of crude drugs on experimental hepatic injury induced by carbon tetrachloride in rats]
Yakugaku Zasshi.    impact factor:   .238
1990;  110(12): 950-7

2:  Sato Y, Ohta S, Sakurai N, Shinoda M.
[Studies on chemical protectors against radiation. XXVI. Protective effect of various extracts on crude drugs on skin injury induced by X-irradiation]
Yakugaku Zasshi.    impact factor:   .238
1989;  109(2): 113-8

3:  Fujiwara H, Yokoi T, Tani S, Saiki Y, Kato A.
[Studies on constituents of Angelicae dahuricae Radix. I. On a new furocoumarin derivative (author's transl)]
Yakugaku Zasshi.    impact factor:   .238
1980;  100(12): 1258-61

4:  Li H, Dai Y, Zhang H, Xie C.
[Pharmacological studies on the Chinese drug radix Angelicae dahuricae]
Zhongguo Zhong Yao Za Zhi.    impact factor:   0
1991;  16(9): 560-2, 576

5:  Li H, Dai Y, Xie C.
[Determination of coumarins in radix Angelicae Dahuricae before and after processing]
Zhongguo Zhong Yao Za Zhi.    impact factor:   0
1991;  16(1): 27-8, 63-4

 

Responsed in 375 milliseconds.

Webpage designed by Dr. Xueliang Fang, last updated on 3/10/2005