Recipes found: 527
ID Recipe(Chinese Pronunciation) Medical Treatment of Cancers Ingredients
(Latin Name)
Ingredients
(English Name)
Ingredients
(Chinese Pronunciation)
Ingredients
(Quantity [g])
511ChangAiCanKaoFangIVIntestine
 1. Herba Taraxaci
 2. Nidus Vespae
 3. Herba Hedyotis Diffusae
 4. Caulis Lonicerae
 5. null
 6. Herba Scutellariae Barbatae
 7. n/a
 1. Dandelion
 2. Honeycomb
 3. Spreading Hedyotis Herb
 4. Japanese Honeysuckle Stem
 5. null
 6. Barbed Skullcap Herb
 7. n/a
 1. PuGongYing
 2. LuFengFang
 3. BaiHuaSheSheCao
 4. RenDongTeng
 5. YePuTaoTengGen
 6. BanZhiLian
 7. TianLong
 1. 24
 2. 9
 3. 30
 4. 30
 5. 30
 6. 24
 7. 2p
512ChangAiCanKaoFangVIntestine
 1. Radix Actinidiae Chinensis
 2. Rhizoma Paridis
 3. Rhizoma Smilacis Glabrae
 4. Rhizoma Imperatae
 5. null
 6. null
 7. Flos Sophorae
 1. Yangtao Actinidia Root
 2. Paris Rhizome
 3. Glabrous Greenbrier Rhizome
 4. Lalang Grass Rhizome
 5. null
 6. null
 7. Pagodatree Flower
 1. TengLiGen
 2. QiYeYiZhiHua
 3. TuFuLing
 4. BaiMaoGen
 5. ShengYiRen
 6. ShuYiRen
 7. HuaiHua
 1. 30
 2. 12
 3. 30
 4. 30
 5. 24
 6. 24
 7. 9
513ChangAiCanKaoFangVIIntestine
 1. Fructus Fici Pumilae
 2. Herba Salviae Chinensis
 3. Radix Aucklandiae
 4. n/a
 5. null
 6. null
 7. null
 8. Spica Prunellae
 9. null
 10. null
 11. Bulbus Iphigeniae Indicae
 12. Bulbus Fritillariae Thunbergii
 1. Climbing Fig Fruit
 2. Chinese Sage Herb
 3. Costusroot
 4. n/a
 5. null
 6. null
 7. null
 8. Common Selfheal Fruit-spike
 9. null
 10. null
 11. Indian Iphigenia Bulb
 12. Thunberg Fritillary Bulb
 1. MuManTou
 2. ZiShen
 3. GuangMuXiang
 4. TianLong
 5. ShengYiRen
 6. ShuYiRen
 7. ZhiDaHuang
 8. XiaKuCao
 9. ChenXiangQu
 10. HuangBai
 11. ShanCiGu
 12. ZheBeiMu
 1. 30
 2. 12
 3. 6
 4. 2p
 5. 24
 6. 24
 7. 9
 8. 24
 9. 9
 10. 9
 11. 12
 12. 9
514ChangAiCanKaoFangVIIIntestine
 1. Radix Angelicae Sinensis
 2. Rhizoma Dioscoreae Bulbiferae
 3. Rhizoma Bolbostemmae
 4. Rhizoma Smilacis Glabrae
 5. Herba Hedyotis Diffusae
 6. Flos Sophorae
 7. Radix Sanguisorbae
 8. n/a
 9. null
 10. Rhizoma Paridis
 11. Herba Orostachydis
 1. Chinese Angelica
 2. Airpotato Yam Rhizome
 3. Paniculate Bolbostemma Rhizome
 4. Glabrous Greenbrier Rhizome
 5. Spreading Hedyotis Herb
 6. Pagodatree Flower
 7. Garden Burnet Root
 8. n/a
 9. null
 10. Paris Rhizome
 11. Fimbriate Orostachys Herb
 1. DangGui
 2. HuangYaoZi
 3. TuBeiMu
 4. TuFuLing
 5. BaiHuaSheSheCao
 6. HuaiHua
 7. DiYu
 8. TianLong
 9. KuShenPian
 10. QiYeYiZhiHua
 11. WaSong
 1. 12
 2. 15
 3. 12
 4. 30
 5. 30
 6. 9
 7. 12
 8. 2
 9. 12
 10. 15
 11. 9
515GanAiFangIIILiver
 1. Herba Scutellariae Barbatae
 2. Herba Hedyotis Diffusae
 3. Rhizoma Sparganii
 4. Carapax Trionychis
 5. Fructus Akebiae
 6. Radix Salviae Miltiorrhizae
 7. Semen Coicis
 8. Poria
 9. Pericarpium Citri Reticulatae
 10. Radix Angelicae Sinensis
 11. Radix Codonopsis
 12. Radix Astragali
 13. Poria
 14. Exocarpium Citri Grandis
 15. Rhizoma Pinelliae
 16. Fructus Akebiae
 17. Rhizoma Sparganii
 18. n/a
 19. Carapax Trionychis
 20. Herba Scutellariae Barbatae
 21. n/a
 1. Barbed Skullcap Herb
 2. Spreading Hedyotis Herb
 3. Common Burreed Tuber
 4. Turtle Shell
 5. Akebia Fruit
 6. Danshen Root
 7. Coix Seed
 8. Indian Bread
 9. Tangerine Peel
 10. Chinese Angelica
 11. Tangshen
 12. Milkvetch Root
 13. Indian Bread
 14. Pummelo Peel
 15. Pinellia Tuber
 16. Akebia Fruit
 17. Common Burreed Tuber
 18. n/a
 19. Turtle Shell
 20. Barbed Skullcap Herb
 21. n/a
 1. BanZhiLian
 2. BaiHuaSheSheCao
 3. SanLeng
 4. BieJia
 5. BaYueZha
 6. DanShen
 7. YiRen
 8. FuLing
 9. ChenPi
 10. DangGui
 11. DangShen
 12. HuangQi
 13. FuLing
 14. JuHong
 15. BanXia
 16. BaYueZha
 17. SanLeng
 18. WoShu
 19. BieJia
 20. BanZhiLian
 21. WoShu
 1. 1
 2. 1
 3. 1
 4. 1
 5. 1
 6. 1
 7. 1
 8. 1
 9. 1
 10. 1
 11. 1
 12. 1
 13. 1
 14. 1
 15. 1
 16. 1
 17. 1
 18. 1
 19. 1
 20. 1
 21. 1
516GanAiFangIVLiver
 1. Herba Scutellariae Barbatae
 2. Herba Hedyotis Diffusae
 3. Rhizoma Sparganii
 4. n/a
 5. Faeces Trogopterori
 6. Radix Angelicae Sinensis
 7. Radix Codonopsis
 8. null
 9. null
 10. Fructus Jujubae
 11. Folium Cycadis Revolutae
 12. n/a
 1. Barbed Skullcap Herb
 2. Spreading Hedyotis Herb
 3. Common Burreed Tuber
 4. n/a
 5. Trogopterus Dung
 6. Chinese Angelica
 7. Tangshen
 8. null
 9. null
 10. Chinese Date
 11. Sago Leaf
 12. n/a
 1. BanZhiLian
 2. BaiHuaSheSheCao
 3. SanLeng
 4. WoShu
 5. WuLingZhi
 6. DangGui
 7. DangShen
 8. ChaoBaiShao
 9. ChaoZhiShi
 10. HongZao
 11. TieShuYe
 12. ZhiBieJia
 1. 30
 2. 30
 3. 30
 4. 9
 5. 9
 6. 9
 7. 9
 8. 15
 9. 15
 10. 10p
 11. 30
 12. 30
517HaiBanHeJiLiver
 1. Spora Lygodii
 2. Mylabris
 3. Folium Cycadis Revolutae
 4. Herba Lobeliae Chinensis
 5. Herba Scutellariae Barbatae
 6. Herba Hyperici Sampsonii
 7. Herba Hedyotis Diffusae
 8. Herba Verbenae
 9. Eupolyphaga Seu Steleophaga
 10. Herba Ixeritis Denticulatae
 11. null
 12. Radix Lithospermi
 1. Japanese Climbing Fern Spore
 2. Blister Beetle
 3. Sago Leaf
 4. Chinese Lobelia Herb
 5. Barbed Skullcap Herb
 6. Sampson St. John'swort Herb
 7. Spreading Hedyotis Herb
 8. European Verbena Herb
 9. Groud Beetle
 10. Denticulate Ixeris Herb
 11. null
 12. Gromwell Root
 1. HaiJinSha
 2. BanMao
 3. TieShuYe
 4. BanBianLian
 5. BanZhiLian
 6. LiuJiNu
 7. BaiHuaSheSheCao
 8. MaBianCao
 9. DiBieChong
 10. BaiJiangCao
 11. HuangBai
 12. ZiCao
 1. 30
 2. 2p
 3. 30
 4. 30
 5. 30
 6. 15
 7. 30
 8. 15
 9. 15
 10. 30
 11. 9
 12. 30
518GanAiFangVLiver
 1. Herba Lobeliae Chinensis
 2. Radix Salviae Miltiorrhizae
 3. Radix Vitis Adstrictae
 4. n/a
 5. Radix Sophorae Flavescentis
 6. null
 7. null
 8. null
 9. null
 1. Chinese Lobelia Herb
 2. Danshen Root
 3. Romanet Grape Root
 4. n/a
 5. Lightyellow Sophora Root
 6. null
 7. null
 8. null
 9. null
 1. BanBianLian
 2. DanShen
 3. YePuTaoGen
 4. GuangYuJin
 5. KuShen
 6. LuoLu
 7. MaoRenShen
 8. ShiYan
 9. ZiCaoGen
 1. 15
 2. 30
 3. 30
 4. 9
 5. 30
 6. 30
 7. 94
 8. 6
 9. 61
519GanAiFangVILiver
 1. Herba Hedyotis Diffusae
 2. Semen Pharbitidis
 3. Radix Bupleuri
 4. Radix Et Rhizoma Rhei
 5. Radix Stephaniae Cepharanthae
 6. Herba Lobeliae Chinensis
 7. null
 8. Herba Scutellariae Barbatae
 9. Semen Impatientis
 10. Flos Lonicerae
 11. Radix Codonopsis
 12. Radix Actinidiae Chinensis
 13. null
 14. Squama Manis
 15. Carapax Trionychis
 16. Spica Prunellae
 17. Radix Salviae Miltiorrhizae
 18. Radix Lithospermi
 19. Radix Et Rhizoma Rhei
 20. null
 21. Indigo Naturalis
 22. null
 23. Borneolum Syntheticum
 24. Semen Strychni
 25. n/a
 26. Scorpio
 27. Scolopendra
 28. Radix Lithospermi
 29. Semen Pharbitidis
 30. Radix Kansui
 31. Hirudo
 32. Olibanum
 33. Myrrha
 34. Spica Prunellae
 35. Rhizoma Dioscoreae Bulbiferae
 36. Endothelium Corneum Gigeriae Galli
 37. n/a
 38. Rhizoma Sparganii
 39. null
 40. n/a
 41. Galla Chinensis
 42. Herba Artemisiae Capillaris
 43. null
 1. Spreading Hedyotis Herb
 2. Pharbitis Seed
 3. Red Thorowax Root
 4. Rhubarb
 5. Oriental Stephania Root
 6. Chinese Lobelia Herb
 7. null
 8. Barbed Skullcap Herb
 9. Garden Balsam Seed
 10. Honeysuckle Flower
 11. Tangshen
 12. Yangtao Actinidia Root
 13. null
 14. Pangolin Scales
 15. Turtle Shell
 16. Common Selfheal Fruit-spike
 17. Danshen Root
 18. Gromwell Root
 19. Rhubarb
 20. null
 21. Natural Indigo
 22. null
 23. Synthetic Borneol
 24. Nux Vomica
 25. n/a
 26. Scorpion
 27. Centipede
 28. Gromwell Root
 29. Pharbitis Seed
 30. Gansui Root
 31. Leech
 32. Olibanum
 33. Myrrh
 34. Common Selfheal Fruit-spike
 35. Airpotato Yam Rhizome
 36. Chicken's Gizzard-membrane
 37. n/a
 38. Common Burreed Tuber
 39. null
 40. n/a
 41. Chinese Gall
 42. Capillary Wormwood Herb
 43. null
 1. BaiHuaSheSheCao
 2. ErChou
 3. ChaiHu
 4. DaHuang
 5. BaiYaoZi
 6. BanBianLian
 7. GuangSanQi
 8. BanZhiLian
 9. JiXingZi
 10. JinYinHua
 11. DangShen
 12. TengLiGen
 13. ShengMouLi
 14. ShanJia
 15. BieJia
 16. XiaKuCao
 17. DanShen
 18. ZiCao
 19. DaHuang
 20. ShiGuao
 21. QingDai
 22. HuangDan
 23. BingPian
 24. MaQianZi
 25. HeiFan
 26. QuanChong
 27. WuGong
 28. ZiCao
 29. ErChou
 30. GanSui
 31. ShuiZhi
 32. RuXiang
 33. MoYao
 34. XiaKuCao
 35. HuangYaoZi
 36. JiNeiJin
 37. MingFan
 38. SanLeng
 39. ShengShuiZhi
 40. WoShu
 41. WuBeiZi
 42. YinChen
 43. YuanMingFen
 1. 156
 2. 156
 3. 94
 4. 94
 5. 94
 6. 94
 7. 31
 8. 94
 9. 94
 10. 63
 11. 63
 12. 63
 13. 63
 14. 31
 15. 63
 16. 63
 17. 63
 18. 94
 19. 188
 20. 250
 21. 563
 22. 188
 23. 250
 24. 94
 25. 63
 26. 94
 27. 94
 28. 313
 29. 375
 30. 313
 31. 62
 32. 156
 33. 156
 34. 250
 35. 94
 36. 156
 37. 125
 38. 94
 39. 94
 40. 63
 41. 94
 42. 94
 43. 94
520GanAiCanKaoFangILiver
 1. Rhizoma Atractylodis Macrocephalae
 2. Radix Paeoniae Alba
 3. Poria
 4. Semen Persicae
 5. Radix Glycyrrhizae
 6. Fructus Toosendan
 7. Fructus Gardeniae
 8. Rhizoma Paridis
 9. n/a
 10. Herba Taraxaci
 1. Largehead Atractylodes Rhizome
 2. White Paeony Root
 3. Indian Bread
 4. Peach Seed
 5. Liquorice Root
 6. Szechwan Chinaberry Fruit
 7. Cape Jasmine Fruit
 8. Paris Rhizome
 9. n/a
 10. Dandelion
 1. BaiShu
 2. BaiShao
 3. FuLing
 4. TaoRen
 5. ShengGanCao
 6. ChuanLianZi
 7. ShanZhi
 8. QiYeYiZhiHua
 9. JuYe
 10. PuGongYing
 1. 12
 2. 12
 3. 12
 4. 9
 5. 3
 6. 3
 7. 12
 8. 9
 9. 12
 10. 24

First Previous Next Last

Page

 

Webpage designed by Dr. Xueliang Fang, last updated on 3/10/2005